Lễ ra mắt CLB ACT1.3


Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý


Kỹ năng Đàm phán


Tài chính cho người không chuyên


Quản lý con người 1 (ACCA1.3)


Quản lý con người 2 (ACCA1.3)


Quản lý con người 3 (ACCA1.3)


Giải quyết vấn đề


Sức mạnh 6 Sigma